หน่วยขึ้นตรง นทพ.
 หน่วยขึ้นตรง สนภ.๔ นทพ
 นพค.45 สตูล
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชม
วันนี้ 4
เมื่อวาน 32
ทั้งหมด 9,925
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 4
เมื่อวาน 32
ทั้งหมด 15,674
   กิจกรรม พ.ค. 2561
เมื่อ 17 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ.
   เมื่อ 17 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัด รยบ.น้ำจำนวน 1 คัน พร้อม จนท.ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง แหล่งน้ำสำรองตื้นเขินในพื้นที่บ้านพระยาบังสา ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล และคาดว่าสถานการณ์กำลังดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากมีฝน...
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 (บก.ทท.) นทพ. โดย นพค.45 สนภ.4
    เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 (บก.ทท.) นทพ. โดย นพค.45 สนภ.4 ส่งมอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพงบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับกลุ่มอาชีพทำขนมพื้นเมืองในพื้นที่เป้าหมาย ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรได้มีอาชีพและรายได้สามารถพึ่งพาตน...
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 (บก.ทท.) นทพ. โดย นพค.45 สนภ.4
    เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 (บก.ทท.) นทพ. โดย นพค.45 สนภ.4 ส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล จำนวน 30 ราย เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในภาคครัวเรือน ส่งเสริมในด้านการปลูกผัก การปศุสัตว์และด้า...
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
     โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.นำกำลังพลพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำลัง ตชด.ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.4 นทพ.และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานแก่โรงเรียน ตชด. ตามนโยบาย ผบ.ทสส. พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลาง...
Page 1 |  2 | 

   กิจกรรม เม.ย. 2561
เมื่อ 19 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ
เมื่อ 19 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.และกำลังพลต้อนรับ พล.ต.อภิวัฒน์ ทองอยู่ ผอ.สตป.สจร. ทหาร และคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติงานของหน่วย ฯ ประจำปี งป.60,61ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพล ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วง เทศกาลสงกรานต์ (ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย.61) โดยร่วมกับส่วนราชการในอำเภอควนโดน ณ บริเวณหน้าอบต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ.
 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือประชาชน โดยทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ปี 2561 ครบ 131 ปี (8 เม.ย.61) กลาโหมเทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่นคง ตามโครงการ 1 หน่วย 1 วัด 1 โรงเร...
เมื่อ 1-2 เม.ย.61 บก.ทท. (นทพ.)
 เมื่อ 1-2 เม.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.เป็นผู้แทนฯ นำกำลังพลให้การต้อนรับ พ.อ.โกศล กิจกุลธนันต์ รอง ผอ.สทพ.นทพ. เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฯ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ นพช.ฯ ประจำปี งป.60-61 ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.

   กิจกรรม มี.ค. 2561
เมื่อ 23 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ.
     เมื่อ 23 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณลานหน้า บก.นพค.45 สนภ.4 นทพ.
เมื่อ 22 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ.
           เมื่อ 22 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ.ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร สสน.นทพ.จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสาธารณสุข ด้านทันตกรรมและการวัดสายตาประกอบแว่น แก่ประชาชน หมู่ 4 ,หมู่ 5 และหมู่ 6 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 1...
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
   โดย นพค.45 ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา บก.ทท. ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่บุตร ธิดา ของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด นพค.45 โดยมี ผบ.นพค.45 เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารอเนกประสงค์ นพค.45 
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
     โดย นพค.45  ให้การต้อนรับคณะชุดแนะนำความรู้ จาก สำนักงานเจรทหาร ในเรื่องการร้องทุกข์ ร้องเรียน การปัองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยมี พ.อ. ธเนศ  บุณยรัตพันธ์ุ  ผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร เป็น หัวหน้าคณะชุดแนะนำความรู้ฯ
Page 1 |  2 |  3 | 

   กิจกรรม ก.พ. 2561
เมื่อ 19-20 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
     เมื่อ 19-20 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ให้การสนับสนุนสถานที่และวิทยากรครูฝึกในกิจกรรมเข้าค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย กศน.ท่าแพ อ.ท่าแพ จว.สตูล พร้อมทั้งนำเยาวชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยฯ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังให้เ...
เมื่อวันที่ 19 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
     โดย รอง ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลผู้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฎิบัติ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสตูล  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
     โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เพื่อการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ต.คลองขุด อ.เมือง จว.สตูล
เมื่อวันที่ 7-9 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
       โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ให้การสนับสนุนยานพาหนะ สถานที่ และวิทยากรครูฝึกในการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านลาหงาและโรงเรียนบ้านเกาะยวน อ.ละงู จ.สตูล พร้อมทั้งนำลูกเสือ-เนตรนารีเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยฯ เพื่อสร้างการเรียนรู้และปลูกฝัง...
เมื่อวันที่ 6 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
        โดย รอง ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.เป็นผู้แทนฯ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.อ.ต.อนุชา ผลโภค รอง ปช.ทหาร และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการและตรวจเยี่ยมหน่วยฯ ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.

   กิจกรรม ม.ค. 2561
เมื่อวันที่ 31 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
      โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.ต.อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผอ.สบท.สปช.ทหาร/หัวหน้าคณะตรวจสอบความต้องการงบประมาณและตรวจสอบผลการดำเนินงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ และตรวจเยี่ยมหน่วยฯ ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.
เมื่อวันที่ 22-24 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
        โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ให้การสนับสนุนสถานที่พร้อมวิทยากรครูฝึก ในโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ของ กศน.ควนกาหลง จ.สตูล และได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
          โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ตามโครงการ”หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย”ซึ่งบริจาคโดยมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ควนกาหลง จว.สตูล
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
              โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.ท.ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ รองหัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสวัสดิการ บก.ทท. เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานด้านสวัสดิการของหน่วย ฯ ณ นพค.45 ...
Page 1 |  2 |  3 | 
 
เว็บสำเร็จรูป
×