หน่วยขึ้นตรง นทพ.
 หน่วยขึ้นตรง สนภ.๔ นทพ
 นพค.45 สตูล
จัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชม
วันนี้ 143
เมื่อวาน 21
ทั้งหมด 5,164
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 143
เมื่อวาน 21
ทั้งหมด 9,156
   กิจกรรม พ.ค. 2561
เมื่อ 17 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ.
   เมื่อ 17 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัด รยบ.น้ำจำนวน 1 คัน พร้อม จนท.ออกแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำใช้ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง แหล่งน้ำสำรองตื้นเขินในพื้นที่บ้านพระยาบังสา ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล และคาดว่าสถานการณ์กำลังดีขึ้นตามลำดับเนื่องจากมีฝน...
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 (บก.ทท.) นทพ. โดย นพค.45 สนภ.4
    เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 (บก.ทท.) นทพ. โดย นพค.45 สนภ.4 ส่งมอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพงบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับกลุ่มอาชีพทำขนมพื้นเมืองในพื้นที่เป้าหมาย ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรได้มีอาชีพและรายได้สามารถพึ่งพาตน...
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 (บก.ทท.) นทพ. โดย นพค.45 สนภ.4
    เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 (บก.ทท.) นทพ. โดย นพค.45 สนภ.4 ส่งมอบโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล จำนวน 30 ราย เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในภาคครัวเรือน ส่งเสริมในด้านการปลูกผัก การปศุสัตว์และด้า...
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
     โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.นำกำลังพลพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำลัง ตชด.ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.4 นทพ.และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานแก่โรงเรียน ตชด. ตามนโยบาย ผบ.ทสส. พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลาง...
Page 1 |  2 | 

   กิจกรรม เม.ย. 2561
เมื่อ 19 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ
เมื่อ 19 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.และกำลังพลต้อนรับ พล.ต.อภิวัฒน์ ทองอยู่ ผอ.สตป.สจร. ทหาร และคณะเนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติงานของหน่วย ฯ ประจำปี งป.60,61ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพล ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในห้วง เทศกาลสงกรานต์ (ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย.61) โดยร่วมกับส่วนราชการในอำเภอควนโดน ณ บริเวณหน้าอบต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ.
 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือประชาชน โดยทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ปี 2561 ครบ 131 ปี (8 เม.ย.61) กลาโหมเทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่นคง ตามโครงการ 1 หน่วย 1 วัด 1 โรงเร...
เมื่อ 1-2 เม.ย.61 บก.ทท. (นทพ.)
 เมื่อ 1-2 เม.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.เป็นผู้แทนฯ นำกำลังพลให้การต้อนรับ พ.อ.โกศล กิจกุลธนันต์ รอง ผอ.สทพ.นทพ. เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฯ และติดตามผลการปฏิบัติงานของ นพช.ฯ ประจำปี งป.60-61 ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.

   กิจกรรม มี.ค. 2561
เมื่อ 23 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ.
     เมื่อ 23 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามแบบฝึกพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณลานหน้า บก.นพค.45 สนภ.4 นทพ.
เมื่อ 22 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ.
           เมื่อ 22 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ.ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร สสน.นทพ.จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสาธารณสุข ด้านทันตกรรมและการวัดสายตาประกอบแว่น แก่ประชาชน หมู่ 4 ,หมู่ 5 และหมู่ 6 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 1...
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
   โดย นพค.45 ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา บก.ทท. ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่บุตร ธิดา ของข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด นพค.45 โดยมี ผบ.นพค.45 เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารอเนกประสงค์ นพค.45 
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
     โดย นพค.45  ให้การต้อนรับคณะชุดแนะนำความรู้ จาก สำนักงานเจรทหาร ในเรื่องการร้องทุกข์ ร้องเรียน การปัองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยมี พ.อ. ธเนศ  บุณยรัตพันธ์ุ  ผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร เป็น หัวหน้าคณะชุดแนะนำความรู้ฯ
Page 1 |  2 |  3 | 

   กิจกรรม ก.พ. 2561
เมื่อ 19-20 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
     เมื่อ 19-20 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ให้การสนับสนุนสถานที่และวิทยากรครูฝึกในกิจกรรมเข้าค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย กศน.ท่าแพ อ.ท่าแพ จว.สตูล พร้อมทั้งนำเยาวชนเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยฯ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และปลูกฝังให้เ...
เมื่อวันที่ 19 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
     โดย รอง ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. นำกำลังพลผู้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฎิบัติ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสตูล  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
     โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เพื่อการประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ ต.คลองขุด อ.เมือง จว.สตูล
เมื่อวันที่ 7-9 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
       โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ให้การสนับสนุนยานพาหนะ สถานที่ และวิทยากรครูฝึกในการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านลาหงาและโรงเรียนบ้านเกาะยวน อ.ละงู จ.สตูล พร้อมทั้งนำลูกเสือ-เนตรนารีเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยฯ เพื่อสร้างการเรียนรู้และปลูกฝัง...
เมื่อวันที่ 6 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)
        โดย รอง ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.เป็นผู้แทนฯ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.อ.ต.อนุชา ผลโภค รอง ปช.ทหาร และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการและตรวจเยี่ยมหน่วยฯ ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.

   กิจกรรม ม.ค. 2561
เมื่อวันที่ 31 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
      โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ.พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.ต.อรรถนพ ลาภชุ่มศรี ผอ.สบท.สปช.ทหาร/หัวหน้าคณะตรวจสอบความต้องการงบประมาณและตรวจสอบผลการดำเนินงาน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ และตรวจเยี่ยมหน่วยฯ ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.
เมื่อวันที่ 22-24 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
        โดย นพค.45 สนภ.4 นทพ. ให้การสนับสนุนสถานที่พร้อมวิทยากรครูฝึก ในโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ของ กศน.ควนกาหลง จ.สตูล และได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยฯ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ นพค.45 สนภ.4 นทพ.
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
          โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด ตามโครงการ”หนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย”ซึ่งบริจาคโดยมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ควนกาหลง จว.สตูล
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)
              โดย ผบ.นพค.45 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ พล.ท.ผดุงศักดิ์ รุจิยาปนนท์ รองหัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสวัสดิการ บก.ทท. เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานด้านสวัสดิการของหน่วย ฯ ณ นพค.45 ...
Page 1 |  2 |  3 | 
 
เว็บสำเร็จรูป
×